Eva Zwahlen

Rasten är slut, Herman!

Eva Zwahlen Transform Wood Sweden

När arbetet att skydda skogar med höga naturvärden borde öka gör Skogsstyrelsens generaldirektör tvärt om. Herman Sundqvist gör en paus i arbetet med inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det betyder att  det verksamma arbetssättet att skydda rödlistade arter genom att identifiera nyckelbiotoper tvärt avbryts inom de områdena där sammanhängande naturskogar fortfarande finns kvar, ett område från Torsby i söder till Kiruna i norr. Skogsstyrelsens motiveringen till detta är att likställa de dubbla målen i skogsvårdslagen produktionsmålet och miljömålet, där då miljömålet enligt Herman Sundqvist fått för stort utrymme och han ser sig tvungen att ta till denna drastiska åtgärd.

Alla stora skogsägare: Sveaskog, Holmen, Skog, Bergvik Skog, Statens fastighetsverk, SCA Skog och Svenska kyrkan är FSC-certifierade. För att erhålla och behålla ett FSC-certifikat ska 5% av skogsmarken undantas från brukande. Nyckelbiotopsinventeringarna som utförts av skogsvårdsstyrelserna har därtill varit en stöd till dessa markägarna att avsätta rätt skogar – alltså de med höga naturvärden. All mark är ännu inte inventerad. Där kan det finnas skyddsvärd skog med högt specialiserade arter i relativt orörda ekosystem kvar. En nyckelbiotop till betyder alltså för de FSC-certifierade markägarna stopp för avverkning, eftersom en markägaren inte får behålla sitt FSC-certifikat om en nyckelbiotop avverkas. Är detta bakgrunden till Herman Sundqvist märkliga paus?

Vårt företag har anslutit oss till FSC-systemet och ser det som en viktig del i vårt erbjudande till marknaden. Skogsstyrelsens generaldirektör äventyrar  trovärdigheten till att skogsbruk verkligen bedrivs på ett hållbart sätt i vårt land. Herman, det är dags att börja arbeta för att reparera den förtroendekris som du nu är med om att skapa. Rasten är slut!